ЈН 5/2019 – Израда пројектно техничке документације за партију 5 – Израда пројекта дојаве пожара, елабората заштите од пожара, пројекта противпожарне заштите за зграду Округа