JН 01-560/23 – Израда пројектно техничке документације-Израда елабората заштите од пожара, пројеката стабилног система за дојаву пожара, главног пројекта заштите од пожара и по потреби пројеката који произилазе из елабората