Сектор правних и финансијских послова

Сектор правних и финансијских послова организован је по службама:

Служба за опште и правне послове
Особа за контакт:
Виши референт општих послова правник Јасминка Стојановић
тел. 010 2150085; 0628805306; jasminapstojanovic@gmail.com

Служба за финансијске и рачуноводствене послове
Особа за контакт:
Шеф рачуноводства дипл.ецц. Бранислав Тошић

Служба за јавне набавке
Особа за контакт:
Службеник за јавне набавке ек.тех. Миленка Младеновић
тел. 010 2150085; 0695030929;; milenka.mladenovic@gmail.com

Сектор правних и финансијских послова извршава следеће радне задатке:

-води канцеларијско и архивско пословање
-припрема анализе, извештаје и информације о питањима из делокруга рада сектора
-израђује све врсте уговора и споразума
-израђује нацрте и предлоге нормативних и других општих и појединачних аката
-израђује предлоге као и измене и допуне појединих прописа које доноси Скупштина општине из области уређивања земљишта, путева, становања
-врши имовинско-правне послове из делокруга предузећа
-врши послове у вези са заузећем и оштећењем имовине којом управља предузеће
-организује одржавање седница Надзорног одбора
-спроводи поступке јавних набавки у складу са законом
-организује и води књиговодство и друге оперативне евиденције у складу са прописима
-води финансијско-оперативне послове
-води евиденцију о стању на рачуну предузећа
-врши обрачун накнаде за уређење грађевинског земљишта