Category: Документа

Документа

Separat

    Позивају се заинтерес0вана лица да своје примедбе на Сепарат о техничким условима изградње доставе на адресу ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта Пирот ул. Српских владара бр.77, Пирот најкасније до 11.11.2023.године.