Сектор надзора и изградње

Сектор надзора и изградње обавља следеће послове:

врши стручни надзор на изградњи, реконструкцији и одржавању објеката и прати недостатке у гарантном року
стара се о стању улица и локалних и некатегорисаних путева
стара се о стању јавне расвете у граду и селима
израђује програме уређења грађевинског земљишта, изградње и одржавања локалних и некатегорисаних путева и изградње и одржавања стамбеног и пословног простора
помаже у изради тендерске документације у поступку јавних набавки
врши и друге послове из делокруга свог рада у складу са законом и Статутом.

Особа за контакт:
Руководилац сектора дипл.грађ.инж. Новица Златановић