О нама

Пословно име: ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта
Седиште: Пирот, ул. Српских владара бр.77
Претежна делатност: 71.11 – архитектонска делатност
Матични број: 20813938
ПИБ: 107492757
ЈББК: 80982

Текући рачун :  105-5665-09  АИК банка

Контакт телефон: 010 2150080

Електронска пошта – jpplanpirot@gmail.com.

ЈП Дирекција за изградњу општине Пирот одлуком Скупштине града Пирота I бр. 06/48-16 од 18.11.2016.године је променила име у ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта Пирот.

Наведеном одлуком извршена је и промена претежне делатности предузећа у 71.11- архитектонска делатност.

Информатор о раду