Пословодство

ПОСЛОВОДСТВО

 

 

-Директор: Славиша Свиларов дипл.ецц.

-Руководилац сектора за планирање и урбанизам: Андрија Стојановић, дипломирани инж. грађевине, контакт телефон 010-2150091

-Руководилац сектора надзора Новица  Златановић дипл инж.грађ..

Шеф рачуноводства : Бранислав Тошић дипл.ецц.

 

Назив : ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта

ПИБ : 20813938
PIB: 107492757

матични број  : исти

текући рачун : 105-5665-07 – Аик Банка

делатност : 71.11 – архитектонска делатност

 

Надзорни одбор : Ћирић Бранислав – председник

Станчић Ацко, члан

Тошић Славиша, члан

 

ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Име и презиме: Јасминка Стојановић

Контакт телефон: 010/2150085

Mail: jasminapstojanovic@gmail.com