Сектор пројектовања и урбанизма

Сектор пројектовања и урбанизма извршава послове и радне задатке:

врши израду урбанистичких и планских аката
врши израду пројектне документације
прибавља све потребне сагласности и обезбеђује инвестиционо-техничку документацију за изградњу објеката
прибавља све потребне дозволе за изградњу објеката
помаже у изради тендерске документације у поступку јавних набавки
израђује програме уређења грађевинског земљишта
врши и друге послове из свог делокруга у складу са законом и Статутом.

Особа за контакт:
Руководилац сектора дипл. инж.грађ. Андрија Стојановић
тел. 010 2150091